Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VOD WORSHIP STYLE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy Worship Style VOD dostępny jest pod adresem internetowym taniecuwielbienia.pl, worshipstyle.pl z domeną przyporządkowaną kursy.worshipstyle.pl. Prowadzony jest przez firmę Worship Style Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borzęcinie przy ul. Jaskółcza 32, 83-000 Borzęcin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000959851, NIP 6040229462, REGON: 52147434100000, kapitał zakładowy w wysokości  5 000 PLN, e-mail: kontakt@worshipstyle.pl, numer rachunku bankowego 55 1090 1098 0000 0001 4998 6969.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców jak i do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających z Serwisu Internetowego Worship Style VOD. Przedsiębiorców na prawach konsumenta będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta, chyba że wyraźne zaznaczono w poszczególnych punktach inaczej. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Serwisu Internetowego VOD Worship Style. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności.
 4. Przed rozpoczęciem treningu, ćwiczeń lub jakiejkolwiek aktywności fizycznej Użytkownik powinien:
  a. skonsultować swój stan zdrowia, decyzje dotyczące ćwiczeń i treningów oraz stosowania suplementów i odżywiania, a także wszelkie zaburzenia, z odpowiednim personelem medycznym, w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwskazaniach,
  b. poinformować o nich swojego lekarza prowadzącego lub rehabilitanta,
  c. zapoznać się szczegółowo z opisem ćwiczeń lub treningu, ich specyfiki, intensywności oraz ich wpływu na organizm, bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż ćwiczenia niewłaściwie dobrane, wykonywane lub stosowane przy określonym chorobach lub schorzeniach mogą zagrażać życiu lub zdrowiu,
  d. obserwować efekty treningu oraz ćwiczeń oraz ich wpływ na ogólny stan zdrowia oraz niezwłocznie zaprzestać ich wykonywania w przypadku skutków negatywnych.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku niezastosowania się do zaleceń zawartych w pkt 4 niniejszego rozdziału oraz wskazań personelu medycznego.

§ 2 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem https://kursy.worshipstyle.pl/regulamin
 2. WŁAŚCICIEL; SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – WORSHIP STYLE SP. Z O.O z siedzibą w Borzęcinie przy ul. Jaskółcza 32, 83-000 Borzęcin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000959851, NIP 6040229462, REGON: 52147434100000, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Piotra Kiepuszewskiego – Prezesa Zarządu, adres poczty elektronicznej: kontakt@worshipstyle.pl
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem
 5. SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym taniecuwielbienia.pl, worshipstyle.pl z domeną przyporządkowaną kursy.worshipstyle.pl
 6. SERWIS INTERNETOWY VOD Worship Style – Serwis Internetowy Worship Style VOD Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: taniecuwielbienia.pl, worshipstyle.pl z domeną przyporządkowaną kursy.worshipstyle.pl
 7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz w którym zostały udostępnione produkty zakupione przez niego w Serwisie.
 9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie na podstronie Serwisu po adresem https://kursy.worshipstyle.pl/zamowienie/ umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży i płatności.
 11. KOSZYK – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. DOWÓD ZAPŁATYfaktura elektroniczna lub paragon elektroniczny wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 13. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 14. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 16. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba mająca wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego.
 17. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 18. USŁUGA – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika płatna usługa polegającą na udostępnieniu za pomocą serwisu materiałów edukacyjnych.
 19. MATERIAŁY EDUKACYJNE– materiały edukacyjne w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem Serwisu.
 20. PRODUKT, PRODUKT ELEKTRONICZNY – materiały zakupione lub dostępne w Serwisie Internetowym, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w tym : e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Serwisu, kursy, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne.
 21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 22. PŁATNOŚĆ – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem płatności internetowych PayU bądź Stripe.
 23. UMOWA – umowa dostępu do serwisu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 24. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
 25. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 26. OKRES ROZLICZENIOWY, OKRES ABONAMENTOWY, SUBSKRYPCJA – oznaczony przedział czasu (np. 30 dni), objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas nieoznaczony, w którym Użytkownik posiada dostęp do określonych Produktów oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę. 
 27. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 28. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 29. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE, WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

 1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) opłacenia Produktu lub Produktu Elektronicznego, (3) zalogowaniu się w Serwisie do Konta za pomocą danych wysłanych przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej przez Usługobiorcę lub poprzez samodzielne ustawienie hasła. Usługobiorca zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@worshipstyle.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Serwisie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) zaakceptowaniu regulaminu zakupów oraz (3) kliknięciu na stronie Serwisu, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych. W przypadku zamówienia Produktu fizycznego, niezbędne będzie również podanie numeru telefonu kontaktowego.
 5. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter).
 6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 8. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript (4) włączona obsługa plików cookies w przeglądarce, (5) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (6) zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, (7) możliwość odtwarzania materiałów audio-wideo (do korzystania z niektórych Produktów Elektronicznych).
 10. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 11. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 2 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 12. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 13. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email pod adres kontakt@worshipstyle.pl lub listownie na adres Właściciela.
 14. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 15. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na portalach społecznościowych, pomoc instruktora), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu wynika, że jest zapewniane przy kupnie dostępu do danego Produktu, gwarantowane jest w terminie 90 dni od sprzedaży kursu i później może, ale nie musi być utrzymywane.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu oraz zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu.

2. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

2.1. głównych cechach Produktu,

2.2. Okresie Abonamentowym,

2.3.. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,

2.4. możliwości odstąpienia od umowy.

3. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

4. Cena Produktu lub Produktu Elektronicznego, uwidoczniona na stronie Serwisu, podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie, wraz z podatkami, Produktu lub Produktu Elektronicznego  będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

5. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.

6. Dostęp do Produktu może być udzielany na czas oznaczony wskazany w ofercie lub na czas nieokreślony. Właściciel może oferować przedłużenie dostępu do Produktu swoim Klientom na preferencyjnych warunkach.

7. Jeżeli po upływie Okresu Abonamentowego, na jaki został zakupiony dostęp do danego produktu, Klient nie wykupi dostępu do Produktu, dostęp do Produktu zostaje zablokowany, a Umowa o dostępie do Produktu rozwiązana.

8. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie za pomocą Formularza Zamówień:

8.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie zgodnie z pkt § 3 pkt 4 Regulaminu. Złożenie Zamówienie w Serwisie nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika.

8.2. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

8.3. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia i zaksięgowaniu płatności, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera: oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz informacje o utworzeniu dla Klienta Konta, otrzymuje login (e-mail) oraz link do ustawienia hasła do Konta w Serwisie na dane, które podał podczas składania Zamówienia, a także link do logowania do zakupionych Produktów Elektronicznych. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, może skorzystać z uprzednio założonego Konta.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt 3c Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Sprzedawcy.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

11. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdolność (cechy fizyczne, stan zdrowia) Klienta do skorzystania z Produktu.

13. Klient składając zamówienie potwierdza swoją zdolność (cechy fizyczne, stan zdrowia) do skorzystania z Produktu.

§ 5 CENY, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. przelewem poprzez elektroniczny system płatności stripe.com
  2. przelewem poprzez elektroniczny system płatności PayU
  3. płatność w ratach za pomocą Alior Raty
  4. płatność w ratach za pomocą PayU
  5. przelewem bankowym
  6. blik
  7. kartą płatniczą
 2. Płatności, w zależności od wyboru Klienta, są obsługiwane przez dany system płatności.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy lub gotowości Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Zgodnie z regulaminem dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 6. W przypadku płatności kartą płatniczą umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 7. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieoznaczony, Klient uzyskuje nieprzerwany dostęp do wybranych przez siebie Produktów, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności.
 8. W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony, płatności należne Sprzedawcy od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta. Płatności pobierane są do momentu wystąpienia wcześniejszej z niżej wymienionych sytuacji: Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zawartej na czas nieoznaczony; Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Sprzedającego.
 9. Klient, który zawarł Umowę na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Sprzedającemu oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to składa się poprzez swój panel użytkownika odłączając kartę. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność. Z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Klienta do wybranych przez niego Produktu/ów.
 10. Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu także w przypadku niemożliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności karty) – wraz z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
 11. Sprzedający ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Sprzedającego o wypowiedzeniu składane jest poprzez wysłanie maila.
 12. Forma potwierdzenia płatności dla Klienta:
   1. Zawierając Umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur lub paragonów w formie elektronicznej.
   2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej bądź paragonów w takiej samej formie jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur bądź paragonów w formie papierowej. Jednocześnie zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie pozbawia go możliwości do otrzymania faktur w wersji papierowej. W celu otrzymania wersji papierowej Klient powinien wyrazić chęć otrzymania wersji papierowej faktury bądź paragonu pisząc na adres kontakt@worshipstyle.pl
   3. Elektroniczna faktura VAT bądź elektroniczny paragon są wystawiane dopiero w momencie zrealizowania zamówienia przez Serwis.
   4. Elektroniczna faktura VAT bądź elektroniczny paragon są wysyłane do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia w formacie PDF. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisu.
   5. Jeśli dane na fakturze VAT mają zawierać inne informacje niż te podane w polach dot. wysyłki zamówienia, należy uwzględnić to przy składaniu zamówienia w odpowiednim do tego polu w Formularzu Zamówienia.
   6. W związku z obowiązującymi przepisami od dnia 1 stycznia 2020 roku, wystawiony paragon przez Sprzedawcę, który nie zawiera NIP nabywcy, nie będzie stanowić podstawy do wystawienia przez Sprzedawcę faktury, która zawierałaby NIP nabywcy.

§ 6 SPOSOBY I TERMIN WYSYŁKI PRODUKTU / REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wysyłka Produktów Elektronicznych nastąpi w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpłaty i/lub przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba, że opis produktu jasno wskazuje dłuższy czas wysyłki (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu).
 2. Zamówienie będzie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail.
 3. Produkty elektroniczne dostępne są dla Klienta niezwłocznie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie, chyba, że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu Elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp do konkretnego kursu online wysyłany jest także na warunkach wspomnianych w zdaniu poprzednim. Dostęp ten może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu czy innego Produktu Elektronicznego. Dostawa zamówionych Produktów Elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 4. Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.
 5. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
 6. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronach Serwisu.
 8. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Serwisie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez Klienta i Serwis lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@worshipstyle.pl
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Sprzedającemu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 7. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Serwisie.
 9. W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc/zapasów), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@worshipstyle.pl. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od udostępnienia materiałów edukacyjnych, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem („Gwarancja Satysfakcji”).
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu fizycznego Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 8. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do usługi elektronicznej przed terminem, o którym mowa w § 8 pkt 1 niniejszego Regulaminu i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia korzystania z tej usługi.
 11. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
  5. Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 
  7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Serwisie.
  8. Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. W przypadku usługi elektronicznej, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy: 

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którzy zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 
  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  2. Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 3. Usługodawca nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu. 
 4. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

§ 11 DANE OSOBOWE W SERWSIE

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Jaskółcza 32, 83-000 Borzęcin;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@worshipstyle.pl

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu przed zawarciem danej umowy.

6. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://kursy.worshipstyle.pl/polityka-prywatnosci/

7. Właściciel Serwisu wydaje Newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: https://kursy.worshipstyle.pl/regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2024 Worship Style


TaniecUwielbienia - Polityka Prywatności - Regulamin